سیاست مطالب عمومی

آب را آلوده ماهی میگیرند

نوشته شده احمدی وفا

تمام فجایع که امروز درکشورهای شرقی رخ میدهد هرانسان که کشته میشود هرخانه که ویران میگردد هرگروهی داعش،القاعده،طالب وگروه های بنیادگرای اسلامی که ایجاد میگردد درپشت صحنه این بازی ها غرب وامریکا قرار دارد زیرا آنان توان مدیریت چنین سیاسیت ها را دارند وباور شان هم براینست که شرقی ها توان مدیریت سیاسی جهانی را ندارد درافغانستان منافع ژئوپولتیک ویاجغرافیای خشکه که ازین راه دست رسی به کشورهای شرق میانه آسان است برای غربی ها اهمیت دارد وبرای به دست آور…دن این منافع طالب را ساختن وزمینه را مساعد کردن که باامضای قرارداد امنیتی درافغانستان بمانند درسوریه وعراق داعش را ایجادنمودند که امروز به ارزان ترین بها نفت این کشورها را خارج میکنند وعرب ها را بکام مرگ شان نگه داشته است کشورهای عربی که گاهی قربانی تشنجات سیاسی میشوند زمام داران اند که به خواستهای امریکا وغرب بی توجه اند یاانکه درست باداری نمیکنند مثل صدام، حسنی مبارک ، قزافی، زین العابدین وهم درکشورهای افریقای. ایران راتحریم میکنند تاباساختن بم اتم قدرت دربرابرغرب نباشد ومانع برمنافع غربیها درشرق ، تمام این روایت های سیاسی برهمه روشن وآشکار است که غرب یک شبه داعش میسازد وبرای نابودی آن تمام هم پیمانان نظامی یکجا میشوند وبعد استراتژی شان بدل میشود که تاسه سال وقت نیاز است تاپایگاهای داعشی ازبین برده شود به هرحال تحلیلم ازجنگ امروز درکشورهای شرقی دوچیزرا نشان میدهد یک جنگ اقتصادی که به آن اشاره کردم ودوم جنگ مزهبی با استفاده از باورهای سنتی مردم که توسط آن دین را بی باور وبی ارزش میسازند وازین طریق غربی ها خوب به هدف شان میرسند اما تکنالوژی امروز ورشد آن بدون داشتن نفت غیر ممکن است ونفت بزرگترین چرخش اقتصاد جهان است ازین جهت جنگ امروز جنگ برسرنفت است غربیها ازتمام نیرنگ وفشارسیاسی ونظامی کارمیگیرند تاچگونه برکشورهای نفتی جهان تسلط داشته باشند بزرگترین منابع نفتی جهان کشورهای شرقی اند.

احمدی وفا

درباره نویسنده

احمدی وفا

Leave a Comment