رسانه ها مطالب عمومی

رادیو ها در کابل و ارتباط با آنها

۱– رادیو کلید
کلید گروپ (TKG) بخش رسانۀ عمومی مؤسسه ای “خدمات انکشافی و بشری برای افغانستان (DHSA)” است که از سال ۲۰۰۲تاکنون بطور مستقلانه و آزاد برای تقویت دموکراسی و آزادی بیان و حمایت از نهادهای جامعۀ مدنی و ارگان های رسانه ای مستقل در سراسر کشور فعالیت می نماید. پایگاه های رادیو کلید در ولایات کابل، مزار، قندهار، ننگرهار، هرات، غزنی و خوست فعال می باشد.. کلید گروپ  دو هفته نامه ، يکی بنام  هفته نامۀ کلید در سال ۲۰۰۲ به نشر رسید ، اکنون هفته ۲۵۰۰۰ شماره چاپ گردیده و دوم مرسل، هفته نامۀ اختصاصی برای خانواده ها  که پرتیراژ ترین هفته نامۀ مستقل برای زنان و فامیل هاست و بطور هفته وار در ۳۴ ولایت کشور توزیع می گردد.کلید گروپ در پهلوی  رادیو راک کابل شبکه ای متشکل از ۲۸ رادیوی همکار را در سراسر افغانستان حمایت و با آنان همکاری می نماید.

شماره تماس: ۰۲۰۲۵۰۰۷۱۷
آدرس ايميل:  info@tkg.af
ويبسايت: www.tkg.af

۲- رادیو نوا:

رادیو نوا از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط موسسه نشراتى صبا در سال ١٣۸٤ خورشیدی تاسیس گردید.
این رادیو نشرات ٢٤ ساعته دارد که ٢١ ولایت کشور را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. رادیو نوا ٣٢ کارمند دارد که ٦ تن آنها را خانم ھا تشکیل مى دھد.

شماره تماس: ۰۷۸۵۵۵۸۹۰۹
آدرس ايميل : sabatv@sabacent.org
ويبسايت: www.sabacent.org

۳– راديو سلام وطندار 
سلام وطندار بزرگترین شبکه رادیویی مستقل در افغانستان میباشد که به حیث یک واحد تولید برنامه ها برای رادیو های محلی در سال ۲۰۰۳ توسط شبکه جهانی انترنیوز ایجاد گردیده است. این شبکه با داشتن ۵۹ رادیوی محلی در ۳۴ ولایت نشرات دارد و در حدود ۱۷ ملیون شنونده را تحت پوشش قرار میدهد. برنامه های سلام وطندار از دو چینل یعنی چینل مختلط به زبان های دری و پشتو و چینل پشتو به نشر میرسد.بر اساس تفاوهم میان سلام وطندار و رادیو های محلی داخل شبکه، رادیو های مذکور مکلف به نشر 3 ساعت نشرات رادیو سلام وطندار در ساعات طلائی (7:00 الی 8:30 صبح و 6 الی 7:30 شام) می‌باشند.نشرات سلام وطندار را در کابل روی موج 98.9 اف ام، در ولایات از طریق رادیوهای محلی و همچنان از طریق ستلایت و یا به صورت زنده از طریق ویب سایت سلام وطندار شنیده میتوانید.
شماره تماس:۰۷۵۲۰۲۰۲۰۲
آدرس ايميل: info@salamwatandar.com

۴- رادیو آرمان:

رادیو آرمان از رسانھ ھاى فعال درکابل است که درسال ٢٠٠۸توسط موبی گروپ ( برادران محسنی) تاسیس گردیده ونشرات ٢٤ ساعتھ دارد که به شمول کشور نشرات آن در اروپا وامریکا نیز از طریق انترنت قابل دریافت است. این رادیو از نخستین رادیوھاى خصوصى است در موج اف ام نشرات دارد و در نشر برنامھ ھاى ذوقى و موسیقى پیشگام مى باشد. این رادیو از نخستین رادیو ھاى خصوصى است در برح اف ام نشرات دارد و در نشر برنامھ ھاى ذوقى و موسقى پیشگام مى باشد.

شماره تماس:  ۰۷۹۶۰۰۹۱۲۰
آدرس ايميل:  armanfm98.1@gmail.com
ويبسايت : www.arman.fm

777981981
۵- رادیو آریانا:

رادیو آریانا از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط انجنیر احسان الله بیات در سال ١٣۸٤خورشيدی تاسیس گردید. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته داشته که در سراسر کشور قابل دریافت است. رادیو آریانا توسط موسس ونشراعلانات تجارتى تمویل گردیده و ١١ نفر در آن مشغول کاراند که ٥ تن آنرا خانم ھا تشکیل مى دھند.

شماره تماس:  ۰۷۰۰۱۵۰۰۸۳
آدرس ايميل:  khushal.asefi@arianafm.com
ويبسايت : www.ariana.fm

۶- رادیو سپوږمی:

رادیو سپوږمی از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط  حميد ناصری  تاسیس گردید. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته داشته که در سراسر کشورشنيده ميشود.

شماره تماس: :۰۲۰۲۵۰۲۲۰۰ و ۰۷۸۶۰۰۱۱۷۷
آدرس ايميل:  spogmairadio@gmail.com
ويبسايت: www.spogmainews.com

۷- رادیو ژوندون:

راديو ژوندون از رسانه ھاى فعال در ولایت کابل است که توسط اسماعيل يون تاسیس گردید. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته داشته که در سراسر کشورشنيده ميشود.

شماره تماس:  ۰۷۰۰۶۰۳۴۷۴
آدرس ايميل: yoon_af@yahoo.com
ويبسايت : www.zhwandoon.tv

۸- رادیو شمشاد: 

راديو شمشاد از رسانه ھاى فعال در ولایت کابل است که توسط الحاج فضل کریم در سال ١٣۸٣ تاسیس گردید. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته داشته که در سراسر کشورشنيده ميشود.

شماره تماس: ۰۷۹۹۳۲۲۱۲۹
آدرس ايميل:    fazel02@hotmail.com
ويبسايت :  http://shamshadtv.tv/

۹- رادیو صدای زن افغان:

رادیو صداى زن افغان از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط جمیله مجاھد به کمک یونسکو در سال ٢٠٠٣ميلادی  تاسیس گردید. این رادیو از ٦ صبح تا ٦ شام نشرات داشته که کابل وولایات ھمجوار آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. رادیو صداى زن افغان توسط نشراعلانات تجارتى تمویل میگردد که در آن ٢٢ نفر مشغول کار اند که از آن جمله ١٤ تن آن را خانم ھا تشکیل مى دھد.

شماره تماس: ۰۷۰۰۲۷۵۰۸۹
آدرس ايميل:  jmujahed@yahoo.com

۱۰- رادیو آموزگار:

رادیو آموزگار از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط رحمت الله بیگانه در سال ١٣۸٧خورشيدی تاسیس گردید. این رادیو ١۸ ساعت در شبانه روز نشرات داشته که ١٢ ولایت کشور را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. رادیو آموزگار توسط شخص صاحب امتیاز و نشراعلانات تمویل گردیده ودر آن ١٥ نفر مشغول کار اند.

شماره تماس:  ۰۷۷۲۹۲۹۱۱۱
آدرس ايميل: info@amuzgarfm.com
ويبسايت :  www.amuzgarfm.com

۱۱-رادیو اراکوزیا:

رادیو اراکوزیا از رسانه ھاى فعال درکابل است که در سال ٢٠١٠ ميلادی توسط موبی گروپ ( برادران محسنی) تاسیس گردید. این رادیو تمام افغانستان را تحت پوشش نشراتى خود قرار میدھد.

شماره تماس:  ۰۷۹۸۱۵۱۴۱۵
آدرس ايمي:ajmal.toorman@arakozia.com
ويبسايت :  www.arakozia.fm

۱۲- رادیو افغان:

از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط افغانزى در سال ١٣۸٣ خورشيدی تاسیس گردید. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته داشته و به شمول کابل ٬ ولایات پروان ٬ کاپیسا ٬ لوگر ومیدان شهر را تحت پوشش نشراتى خود قرار میدھد. رادیو افغان توسط نشراعلانات تمویل میگردد و در آن ٦ نفر مشغول کاراند.

شماره تماس:  ۰۷۹۸۵۵۵۵۶۶
آدرس ايميل: afghanzai@gmail.com

۱۳- رادیو الکس:

رادیو الکس از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط گروپ رسانه ھاى وطندار(خبردار لمتد) در سال ٢٠٠۸  میلادی تاسیس گردید. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته داشته که تمام شهر کابل را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. رادیو الکس توسط نشراعلانات تجارتى تمویل گردیده وھم اکنون ٥ تن درآن مشغول کاراند.

شماره تماس:  ۰۷۰۰۲۷۵۴۲۹ و ۰۷۰۰۲۸۱۵۷۷
آدرس ايميل:   mirvaiss@yahoo.com

۱۴- رادیو بیلتون:

رادیو بیلتون از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط گروپ رسانه ھاى وطندار در سال ٢٠٠۸ ميلادی تاسیس گردید. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته داشته که تمام شهر کابل را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. رادیو بیلتون توسط گروپ رسانه ھاى وطندار تمویل گردیده وھم اکنون ١٢ نفرکارمند دارد.

شماره تماس:  ۰۷۹۷۳۳۳۰۰۵
آدرس ايميل:    zahid_najib@yahoo.com

۱۵- رادیو جوانان:

رادیو جوانان از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط احمد جاوید الکوزى در سال ١٣۸٩ خورشيدی  تاسیس گردید. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته داشته که به شمول کابل ٬ ولایات لوگر ٬ پنجشیر ٬ پروان ٬ ميدان وردک ٬ غزنى وکاپیسا را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. رادیو جوانان توسط نشرات اعلانات تمویل گردیده کھ در آن ٣٠ نفر زن ومرد مشغول
کاراند.

شماره تماس:  ۰۷۸۸۰۲۴۴۴۰
آدرس ايميل: info@youthmediagroup.af
ويبسايت : www.youthmediagroup.af

۱۶-  رادیو راه فردا:

رادیو راه فردا از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط حاجى محمد محقق در سال ١٣۸٥ خورشيدی  تاسیس گردید. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته دارد که کابل وولایات ھمجوار آنرا را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. رادیو راه فردا جمعاً ١١١ نفر کارمند  داشته که این رقم کارمندان تلویزیون راه فردا را نیز شامل مى شود.

شماره تماس:۰۸۶۴۲۷۳۲۷
آدرس ايميل: info@farda.af
ويبسايت :  www.farda.af

۱۷- رادیو ستاره:

رادیو ستاره از رسانه ھاى فعال در کابل است که نشرات ٢٤ ساعته دارد این رادیو ۸ ولایت کشور را تحت پوشش نشراتى خود قرار داده. و ھم اکنون ١١ نفر در آن مشغول کاراند.

شماره تماس:   ۰۷۹۸۵۵۵۴۴۴ و ۰۷۹۱۷۰۱۸۱۳۴
آدرس ايميل:    info@staratv.com
ويبسايت :  www.staratv.com

۱۸- رادیو صبح بخير افغانستان :

رادیو صبح بخیر از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط بارى سلام در سال ٢٠٠٢ميلادی  تاسیس گردید. این رادیو از ساعت ٦:٣٠ تا ٧:٣٠ صبح و از ساعت ٦ تا ٧ شام نشرات نموده که تمام کشور را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.
رادیو صبح بخیر توسط آوانما پرودکشن تمویل گردیده وھم اکنون ٢٥ نفر مشغول کاراند.

شماره تماس: ۰۷۰۰۲۲۴۴۲۴
آدرس ايميل: info@awanama.com
ويبسايت :    www.channelseven.tv

۱۹- رادیو اصلاح:

رادیو صدای  اصلاح از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط جمعیت اصلاح وانکشاف اجتماعى افغانستان در سال ١٣۸٧ خورشيدی تاسیس گردید. این رادیو از ساعت ٦ صبح تا ١٠ شب نشرات نموده که به شمول کابل ٥٠ کیلومتر نواحى اطراف آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. رادیو اصلاح توسط جمعیت اصلاح وانکشاف اجتماعى افغانستان تمویل شده و ٣٢ نفر کارمند رسمى وغیر رسمى دارد.

شماره تماس:  ۰۷۷۷۸۴۸۵۸۷ و ۰۷۸۶۰۳۳۴۳۵
آدرس ايميل: radio@eslahonline.net
ويبسايت :  http://eslahonline.net/11

۲۰- رادیو پوهنتون:

رادیو صداى پوھنتون از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط یونسکو در سال ١٣۸٤  خورشيدی تاسیس گردید. این رادیو در ھفته ٣ روز براى ٢ ساعت در روز نشرات نموده که نواحى غرب کابل را تحت پوشش نشراتى خود قرار میدھد.

شماره تماس:  ۰۷۰۰۲۲۱۷۳۷ و ۰۲۰۲۵۰۰۲۳۷
آدرس ايميل: waheed.gharwal@yahoo.com

۲۱- رادیو ظفر :

رادیو ظفر ازرسانه ھاى فعال در ولسوالی پغمان ولايت کابل است که توسط موسسه انترنیوز درسال ٢٠٠٤ ميلادی تاسیس گردیده و صاحب امتياز آن نجيب الله نصير ميباشد. این رادیو ١۸ ساعت در شبانه روز نشرات مى نماید که در حدود ١٥٠ کیلومتر نواحى اطراف خود را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. رادیو ظفر توسط سرمایه شخصى صاحب امتیاز تمویل میگردد وھم اکنون ١٢ نفر درآن مشغول کاراند.

شماره تماس: ۰۷۸۹۱۶۰۰۸۴
آدرس ايميل:  najibullahnaseer@yahoo.com

۲۲- رادیو قره باغ:

رادیو قره باغ از رسانه ھاى فعال درولسوالی قره باغ ولايت  کابل است که در سال ١٣۸٢ خورشيدی  توسط موسسه انترنیوز تاسیس گردیده و صاحب امتياز آن معراج تلدين منظور ميباشد. این رادیو ١٤ ساعت در شبانه روز نشرات داشته که به شمول شمال کابل ٬ ولایات پروان ٬ کاپیسا ٬ وقسمتى از ولایت پنجشیر را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. رادیو قره باغ توسط نشر اعلانات تمویل میگردد و ھم اکنون ۸ نفر در آن مشغول کاراند.

شماره تماس:  ۰۷۰۰۲۳۴۶۳۷
آدرس ايميل:  qarabagh.fm@gmail.com

۲۳- رادیو گوربت:

رادیو گوربت از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط داکتر محمد نعیم سلیمى  در سال ١٣۸٩ خورشِدی  تاسیس گردید. این رادیو ٢٤ ساعت ودر بعضى ولایات ١۸ ساعت نشرات داشته که ولایات فاریاب ٬ بخشى از بادغیس ٬ کندھار ٬ وردگ ولوگر را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. رادیو گوربت توسط نشراعلانات تجارتى وپروژه ھاى آموزشى تمویل شده وھم اکنون ١٢ نفر کارمند دارد.

شماره تماس:  ۰۷۰۸۱۹۸۲۸۷
آدرس ايميل: gorbat.rtv@gmail.com
ويبسايت : www.gorbat.net

۲۴- رادیو کابل:

رادیو کابل از رسانه ھاى فعال درکابل است که در سال ١٣٦٣ توسط دولت تاسیس گردید. این رادیو ھمه روزه ١٤ ساعت نشرات داشته کھ ٢٥ کیلومتر نواحى اطراف خود را تحت پوشش نشراتى قرار میدھد. رادیو کابل توسط دولت تمویل گردیده وھم اکنون ٢٠ نفر درآن مشغول کار اند.

شماره تماس:  ۰۲۰۲۱۰۳۱۷۱
آدرس ايميل: hanifawahed55@yahoo.com

۲۵- رادیو ملی افغانستان :

رادیو ملى افغانستان از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط دولت جمهورى اسلامى افغانستان در سال ١٣٠٤ خورشيدی تاسیس گردید و نخستین برنامهٔ رادیویی افغانستان توسط رادیو کابل در سال ۱۳۰۷ در زمان امان‌الله شاه پخش شد. این رادیو ھمه روزه از ساعت ٥ صبح تا ١٢ شب نشرات نموده که به شمول سراسر کشور نشرات آن در تمام قاره آسیا نیز قابل دریافت است. رادیو ملى افغانستان توسط دولت تمویل گردیده که ھم اکنون ٦٤ نفر درآن مشغول کار اند.

شماره تماس:  ۰۲۰۲۱۰۳۱۷۱
آدرس ايميل:  info@rta.org.af
ويبسايت :   www.rta.org.af

۲۶- رادیو مولانا:

رادیو مولانا از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط میرویس سوسیال( شرکت خبردار لمتد) در سال ٢٠٠٦ميلادی  تاسیس گردید. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته داشته که تمام کابل را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. رادیو مولانا توسط نشر اعلانات تجارتى وگروپ رسانه ھاى وطندار تمویل میگردد و ٣ نفر کارمند دارد.

شماره تماس:  ۰۷۹۹۳۳۳۰۰۱
آدرس ايميل:    mirvaiss@yahoo.com

۲۷- رادیو میوند:

رادیو میوند از رسانه ھاى فعال در کابل است که در سال ١٣۸۸ خورشيدی تاسیس گردید. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته دارد که  کابل وولایات ھمجوار آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. این رادیو توسط نشراعلانات تمویل گردیده و ھم اکنون ١٣ نفر در آن مشغول کار اند که ٥ تن آنرا خانم ھا تشکیل مى دھد.

شماره تماس:  ۰۷۷۷۷۲۹۳۶۹۱
آدرس ايميل: maiwandfm@gmail.com

۲۸- رادیو ندا:

رادیو ندا از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط محمد عالم خلیلى وعبدالرضا خلیلى در سال ١٣۸٧  خورشيدی تاسیس گردید.این رادیو نشرات ٢٤ ساعته دارد که تمام کشور را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. رادیو ندا توسط  سرمایه شخصى موسس واعلانات تجارتى تمویل مى گردد.

شماره تماس:  ۰۷۹۳۱۰۱۶۱۶
آدرس ايميل:    negaah.tv  president@
ويبسايت :    www.negaahtv.af

۲۹- رادیو نی:

رادیو نى از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط موسسه نى در سال ١٣۸٥ خورشيدی تاسیس گردید. این رادیو از ۸ صبح تا ٦ شام نشرات نموده کھ نواحى غرب کابل را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. رادیو نى توسط دفتر نى تمویل میگردد وھم اکنون ٥ تن در آن مشغول کاراند.

شماره تماس:  ۰۷۷۴۴۰۹۹۲۳
آدرس ايميل:   info@nai.org.af
ويبسايت : http://nai.org.af

۳۰- رادیو وطندار:

رادیو وطندار از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط میرویس سوسیال درسال ٢٠٠٤ ميلادی تاسیس گردید. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته دارد که شهر کابل را تحت پوشش نشراتى خود قرار میدھد. رادیو وطندار توسط نشراعلانات تجارتى تمویل میگردد وھم اکنون ٣٠ نفر درآن مشغول کاراند.

شماره تماس:  ۰۷۹۹۳۳۳۰۰۱
آدرس ايميل:    mirvaiss@yahoo.com

۳۱- رادیو تعلیمی و تربیتی:

رادیو تعلیمى و تربیتى از رسانه ھاى فعال در کابل است که در سال ١٣٥٧ توسط وزارت معارف تاسیس گردیده. این راديو از ٩ صبح الى ٩ شب نشرات داشته که کابل و نواحى آنرا تحت پوشش نشراتى قرار میدھد. این رسانه توسط بودیجه وزات معارف تمویل گردیده و به تعداد ١٠٠ تن کارمند دارد.

شماره تماس: ۰۷۰۰۵۸۲۷۸
آدرس ايميل:  zeer_4321@yahoo.com

۳۲- رادیو شهر :

راديو شهر از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط ناصر طوطاخیل و یما درویش در سال ٢٠٠٧ تاسیس گردید.
این رادیو نشرات ٢٤ ساعته داشته که به شمول کابل ١٠ ولایت دیگر را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. رادیو شهر توسط نشراعلانات تجارتى تمویل میګردد.

شماره تماس:  ۰۷۰۰۲۴۰۹۶۳
آدرس ايميل:     totakhil@mediamark.af
ويبسايت :   www.mediamark.af

۳۳- رادیو دعوت:

رادیو دعوت از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط استاد عبدالرب رسول سیاف در سال ١٣۸٩ تاسیس گردید.

شماره تماس: ۰۷۰۶۴۱۴۸۴۹
آدرس ايميل:  najibullahnaseer@yahoo.com

۳۴- رادیو نورین:

راديو نورین از رسانه ھاى فعال درکابل است که توسط الحاج محمد عارف نورى در سال ١٣۸٥ تاسیس گردید. این راديو نشرات ۲۴ ساعته داشته که به شمول کابل ١٧ ولایت کشور را نیز تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.

شماره تماس:  ۰۹۸۰۸۰۸۰۸
ويبسايت :   www.noorintv.af

۳۵- راديو وطن:

راديو وطن از رسانه ھاى فعال در کابل است که توسط الحاج عبدالمجید مقرى در سال ۲۰۰۹ ميلادی تاسیس گردید. این راديو به شمول کابل ولایات لوگر ٬ پروان ٬ کاپیسا ووردک را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.

شماره تماس:  ۰۷۰۰۰۲۰۴۷۹ و ۰۲۰۲۵۰۳۷۷۰
آدرس ايميل:  info@watanrtv.com
ويبسايت :  www.watanrtv.com

۳۶- رادیو خورشید

رادیو خورشید از رسانه ھاى فعال درکابل است. اين راديو نشرات ٢٤ ساعته داشته که در سراسر کشورشنيده ميشود.

شماره تماس: ۰۷۸۳۷۳۲۸۷۶
آدرس ايميل: kawa.kohzad@hotmail.com
ويبسايت :  www.khurshid.tv

۳۷- رادیو تپش:

رادیو تپش اولین و یگانه کانال اختصاصی طبی  درکابل است ، که در سال ۲۰۰۹ ميلادی توسط داکتر کلام تاسیس گردیده. رادیوتپش توسط  سرمایه شخصى موسس واعلانات تجارتى تمویل مى گردد.

۳۸- رادیو عالم:

رادیو عالم از رسانه ھاى فعال در کابل است که در سال ١٣۸۹ خورشيدی  توسط ايمل مرجان تاسیس گردید. این راديو ۱۸ ساعت در شبانه روز  نشرات داشته که بشمول کابل و ولايت کاپیسا، پروان ، ميدان وردګ  و لوگر نرا تحت پوشش نشراتى قرار میدھد. رادیوعالم توسط  سرمایه شخصى موسس واعلانات تجارتى تمویل مى گردد.

شماره تماس:  ۰۷۹۹۰۰۸۵۸۵
آدرس ايميل:   aimal.marjan@mcit.gov.af

۳۹- رادیو زمزمه:
رادیو زمزمه از رسانه ھاى فعال درکابل است که در سال ١٣۸۸ خورشيدی  توسط ذبيح الله جوانمرد  تاسیس گردید. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته دارد که کابل و ولسوالی های اطراف  آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. این رادیو توسط نشراعلانات تمویل گردیده و ھم اکنون ۷ نفر در آن مشغول کار اند.

شماره تماس:  ۰۷۰۰۲۷۷۲۷۷
آدرس ايميل:zabih786@hotmail.com

۴۰-رادیو اوسا افغانستان:

رادیو اوسا افغانستان از رسانه ھاى فعال درکابل است. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته دارد که کابل و ولسوالی های اطراف  آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.

۴۱- رادیو بیان :

رادیو بيان که نام قبلی آن صدای ازادی بوده و بنام راديو آیساف هم مشهور است از رسانه ھاى فعال در کابل است که در سال ۲۰۰۳ ميلادی تاسیس گردید. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته دارد که تمام افغانستان را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. این رادیو توسط ناتو  تمویل گردیده و ھم اکنون ۶۰ نفر در آن مشغول کار اند .

شماره تماس:۰۷۰۰۲۵۱۱۲۵
آدرس ايميل: sahakarif@yahoo.com
ويبسايت : www.sada-e-azadi.net

۴۲- رادیو آریا:

رادیو آریا از رسانه ھاى فعال درکابل است. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته دارد که کابل و ولسوالی های اطراف  آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.

شماره تماس: ۰۷۹۳۴۴۴۲۰۱
آدرس ايميل: walidtamim@hotmail.com
ويبسايت :   www.aria.af

۴۳- رادیو آسمایی:

رادیو آسمایی از رسانه ھاى فعال درکابل است. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته دارد که کابل و ولسوالی های اطراف  آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.

۴۴- رادیو سرآهنگ:

رادیو سرآهنگ از رسانه ھاى فعال درکابل است. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته دارد که کابل و ولسوالی های اطراف  آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.

۴۵- رادیو اميد:

رادیو امید از رسانه ھاى فعال درکابل است. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته دارد که کابل و ولسوالی های اطراف  آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.

۴۶- رادیو ملی:

رادیو ملی از رسانه ھاى فعال درکابل است. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته دارد که کابل و ولسوالی های اطراف  آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.

۴۷- رادیو موج:

رادیو موج از رسانه ھاى فعال درکابل است. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته دارد که کابل و ولسوالی های اطراف  آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.

۴۸-رادیو ستا:
رادیو ستا از رسانه ھاى فعال درکابل است. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته دارد که کابل و ولسوالی های اطراف  آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.

۴۹- رادیو ولسی جرگه:
رادیو ولسی جرگه از رسانه ھاى فعال درکابل است. این رادیو نشرات ٢٤ ساعته دارد که کابل و ولسوالی های اطراف  آنرا تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد.

راديو های خارجي در کابل

۱- رادیو بی بی سی:

رادیو بى بى سى از رسانه ھاى فعال در کابل است که به صورت ٢٤ ساعته نشرات داشته که تمام افغانستان را تحت پوشش نشراتى خود قرار مى دھد. این رادیو توسط سرویس جهانى بى بى سى تمویل شده و در آن ۸۸ نفر مشغول
کاراند.

شماره تماس:  ۰۲۰۲۲۰۲۳۰۰ و ۰۷۰۰۲۷۴۴۷۰
آدرس ايميل:    meena.baktash@bbc.co.uk
ويبسايت :  www.bbc.co.uk/pashto

۲- رادیو آزادی:

رادیو آزادی از رسانه ھای فعال در کابل است که در سال ٢٠٠٢ميلادی  توسط دولت امریکا تأسیس گردیده است.این رادیو ١٢ ساعت در روز نشرات دارد که تمام ولایات کشور را تحت پوشش نشراتي خود قرار میدھد. رادیو آزادی توسط دولت امریکا تمویل میگردد و ھم اکنون ١١٦ کارمند دارد.نشرات رادیو آزادی را روی موج اف. ام 100.5 در ولایات کابل، کندهار، مزارشریف، هرات، جلال آباد، خوست، گردیز، اسعدآباد، مهترلام، قلات، پل علم، لشگرگاه و غزنی شنیده ميشود.

شماره تماس:  ۰۷۰۰۲۹۵۸۸۷
آدرس ايميل: mohmandha@rferl.org
ويبسايت :  www.azadiradio.org

۳- راديو صدای امريکا/ اشنا:

راديو صدای امريکا/ اشنا  توسط دولت امریکا تأسیس گردیده است.این رادیو ١٢ ساعت در شب از ساعت ۷ شام  نشرات دارد که تمام ولایات کشور را تحت پوشش نشراتي خود قرار میدھد..نشرات رادیو اشنا را روی موج اف. ام 100.5 در ولایات کابل، کندهار، مزارشریف، هرات، جلال آباد، خوست، گردیز، اسعدآباد، مهترلام، قلات، پل علم، لشگرگاه و غزنی شنیده ميشود.

شماره تماس:  ۰۷۰۰۲۷۷۱۹۸
آدرس ايميل: dari@voanews.com
ويبسايت : www.darivoa.com
۴-  راديو صدای آلمان:

راديو صدای آلمان یا رادیو دایچ ویلی از شهر بن توسط دولت  المان در سال ۱۹۵۳ ميلادی تأسیس گردیده است و برای افغانستان به زبان پشتو و دری نشرات دارد .

شماره تماس:  +93.799.667716
آدرس ايميل: muqeem_ab_rahimzi@hotmail.com
ويبسايت : http://www.dw.de

۵- رادیو فرانسه:

ار اف ای یک رادیوی دولتی فرانسه  است که برای ملل و جوامع پراکنده در سراسر دنیا برنامه پخش می کند و اولین رادیوی فرانسه زبان در جهان است که اخبار بین المللی را به طور دائم ارائه می دهد. با تکیه بر سرویس هایی که در پاریس مستقر هستند و یا شعبه هایش در خارج ار اف ای برنامه هایی را به فرانسه و به زبان های خارجی عرضه می کند و شبکۀ گزارشگرانش یگانه است و دارای ده دفتر دایمی در خارج است.

شماره تماس:  + 33156304095
آدرس ايميل:    service.perse@rfi.fr
ويبسايت : www.persian.rfi.fr
۶-  رادیو صدای ترکیه
اولین برنامه رادیويی برون مرزی ترکیه ، در سال ۱۹۳۷ ميلادی  از رادیوی آنکارا پخش شد.  درحال حاضر پخش برنامه های رادیويی به خارج از کشور توسط صدای ترکیه انجام می پذیرد. صدای ترکیه که در قالب مدیر عاملی پخش برون مرزی سازماندهی شده است، در 29 زبان  بشمول پشتو و دری به صورت روزانه برنامه پخش می کند.

شماره تماس:  ۰۰۹۰۳۱۲۴۶۳۳۳۶۰
آدرس ايميل:    farsi@trt.net.tr
ويبسايت :  www.trtpersian.com

 

pajhwok afghan news

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment