اخبار ویژه انتخاباتی افغانستان خبرها مطالب عمومی

داکتر عبدالله و اشرف غنی چقدر رای مردم جاغوری را از آن خود ساخت؟

دوستان سلام!

امید همه تان به سلامت باشید!

قراریکه در جریان هستید روز 24 جوزا روز برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و روز مادر درافغانستان بود که مردم این سرزمین به ویژه زنان این سرزمین به نامزدان ریاست جمهوری رای دادند تا دیگر شلاق ستم را تجربه نکنند.

گرچا خوب بود اخبار مربوط به انتخابات در آن روزها با شما شریک ساخته میشد؛ اما متاسفانه فرصت برایم این اجازه را نداد.

facebook.com/jaghorinews

facebook.com/jaghorinews

و در این جا میخواهم که نتایج احتمالی آرای داده شده در جاغوری برای نامزدان ریاست جمهوری را با شما شریک سازم.

مجموع اوراق در جاغوری: 84000

داکتر عبدالله عبدالله: 51600

محمداشرف غنی احمدزی: 13500

تعداد برگه های سفید: 18447

تعداد مراکز رایدهی: 36

تعداد محل رایدهی: 140

و نظر به دور قبلی انتخابات، در این دور هفت محل اضافه شده بود.

البته این آمار تا فعلا به قول آقای صمدی رییس کمیسیون دفتر ساحوی انتخابات جاغوری احتمالی میباشد و ممکن تغییرات در آن بوجود بیاید.

انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در 16 حمل سال جاری برگزار شده بود که در آن دور هیچ یک از نامزدان نتوانست آرای 50+1 را از آن خود سازد، که کمیسیون انتخابات دور دوم انتخابات را به تاریخ 24 جوزا اعلام کرد؛ اما شرکت مردم دراین دور مثلی دور قبلی نبود. با آنهم داکتر عبدالله عبدالله توانست بیشترین آرای مردم جاغوری را از آن خود سازد.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment