اخبار ویژه انتخاباتی افغانستان مطالب عمومی

جاغوری وحال وهوای رقابت های انتخاباتی!

[highlight] با آنکه جاغوری یکی از ولسوالیهای ولایت غزنی میباشد؛ اما بیشتر از غزنی مورد توجه کاندیدان ریاست جمهوری کشور قرار گرفته است [/highlight]

دوتیم رقیب درسطح کشور پای رقابت انتخاباتی را در جاغوری نیز کشانده واحزاب متعدد در جاغوری در یک رقابت بسیار آرام وسالم در میان توده های مردم مصروف کمپاین وجلب آرای مردم برای تکت انتخاباتی خود هستند. در صف تکت انتخاباتی اشرف غنی حزب وحدت ، حق وعدالت وحرکت اسلامی قرار دارد وهرکدام با برنامه خاص خود کمپاین دارند ودر جهت مقابل یعنی تکت انتخاباتی عبدالله حزب وحدت مردم وحزب اسلامی تلاش شبانه روزی دارند تا بیشترین رای مردم را داشته باشند . نکته جالب اینجا است که رقابت ها جهت معقولش را دارد وخود میتواند قابل قدر باشد که خودمیتواند سطح معقولیت وسواد مردم را تبارز دهد واز طرف دیگر مردم نیز از انتخابات فرصت پیدا میکنند تا تجارب سیاسی بیشتر پیدا کنند .در کل پهلوانی این دور مهم تر از دور گذشته است .دیده شود که شگرد بازی را کدام یکی ازین دوتیم بهتر آشنایی دارند وسکاندار میشوند .

صفحه فیسبوک فرزان عرفانی

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment