افغانستان خبرها مطالب عمومی

افتتاح پارک اسکی شهید وحدت ملی در بامیان

یاد و خاطره شهید مزاری جاویدانه است
اسحاق جویا
************
پارک اسکی شهید مزاری (شهید وحدت ملی ) در بامیان افتتاح شد. چندی قبل حکومت افغانستان لقب شهید وحدت ملی را به شهید مزاری اعطا کرد. او  جاویدانه بود و جاویدانه تر می شود. نام و یاد شهید مزاری در خاطره و حافظه تاریخی مردم افغانستان همچنان زنده است. او برای تامین عدالت مبارزه کرد و از خود در تاریخ مبارزات عدالت خواهی میراث گرانسنگی به جا گذاشت.
بامیان خواستگاه شهید مزاری و مبارزات حق خواهانه و عدالت محورش بود. بامیان با نام و مبارزه مزاری پیوندی محکمی دارد. در دل سخره ها و کوه های بامیان نام و خاطره مزاری همچنان درخشش دارد. دره ها و کوه پایه های مناطق مرکزی حکایت گر تلاش های خستگی ناپذیر شهید مزاری برای مشارکت عادلانه سیاسی و عدالت اجتماعی در افغانستان است.
با گذشت هر روز نیاز مردم افغانستان برای استفاده از طرح های شهید مزاری و اندیشه های بلند و آرمانی آن پیر فرزانه بیشتر می شود. او معمار وحدت ملی و مشارکت عادلانه سیاسی در افغانستان است و از این رهگذر در یاد و خاطره مردم این جغرافیا همچنان زنده خواهد بود. از هرگوشه و کنار افغانستان صدای شهید مزاری به گوش میرسد زیرا او عدالت را برای همه می خواست و فراتر از قوم و تبارش برای انسانی ساختن سیاست مبارزه می کرد. وحدت و همدلی مردم افغانستان در اندیشه و مبارزات شهید مزاری از جایگاه بلندی بر خوردار است. تلاش برای انسانی ساختن سیاست در افغانستان بود که شهید مزاری را به یک اندیشمند جسور و مبارز خستگی ناپذیر و یک رهبر تکرار نا شدنی در تاریخ افغانستان تبدیل کرد. شهید مزاری نیکو بود و نیکنام می ماند.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment