افغانستان خبرها مطالب عمومی

قوم و ملیت در تذکرۀ الکترونیکی درج می‌شود

حکومت تعدیلاتی را در قانون ثبت احوال نفوس آورده که بر اساس آن ملیت‌ها و اقوام در شناس‌نامه گنجانیده خواهند شد.

در یکی دوسال اخیر یکی از تنش‌برانگیزترین موضوع توزیع شناس‌نامۀ برقی بوده که موضوع گنجانیدن یا نگنجانیدن واژۀ افغان و درنظرگرفتن اقوام و ملیت‌ها در آن جنجال‌هایی را به میان آورده بود.

محمد سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور روز گذشته در نشست کمیتۀ قوانین کابینه گفته‌است که اختلاف نظر و اعتراض‌های موجود بر سر برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس، یکی از موانع اساسی در برابر فرایند تطبیق قانون و توزیع تذکرۀ الکترونیکی بوده و حکومت با توجه به اهمیت موضوع، با گروه‌های مختلف اجتماعی، مدنی و سیاسی برای حل این مشکل مشوره کرده‌است.

در خبرنامه‌یی که از سوی دفتر معاون دوم رییس جمهور به نشر رسیده به نقل از آقای دانش آمده‌است که بر اساس اعتراض گروه‌های مختلف اجتماعی، تعدیل مادۀ ششم قانون ثبت احوال نفوس و بر اساس طرح تعدیل تهیه‌شده، با اضافه‌شدن ملت و قوم در متن قانون و در صفحۀ اول شناس‌نامه، می‌توان به این مشکل خاتمه داد و پس از تصویب از سوی شورای ملی، روند تطبیق قانون ثبت احوال نفوس و توزیع تذکرۀ الکترونیکی آغاز خواهد یافت.

هم‌چنان وزارت‌های داخله و مخابرات گزارش داده‌اند که به خاطر تطبیق قانون ثبت احوال نفوس و توزیع روند تذکرۀ الکترونیکی آماده‌گی کامل دارند.

روز گذشته تعدیل جدید در قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیتۀ قوانین کابینه مورد تایید قرار گرفته‌است.

این در حالی‌است که قانون ثبت احوال نفوس دوسال پیش از سوی شورای ملی به تصویب رسیده بود و بر بنیاد آن نام قوم و ملیت افراد در تذکره گنجانیده نمی‌شد.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی سال گذشته گفت که در ماه اسد توزیع تذکرۀ الکترونیکی آغاز می‌گردد ولی پس از افزایش اعتراض‌ها در مورد گنجانیدن ویا نگنجانیدن قومیت، به ویژه واژۀ افغان در آن، این روند تا کنون به تاخیر مانده‌است.

خامه پرس

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment