فرهنگ و هنر مطالب علمی مطالب عمومی

درود! بر نم نم باران، آفتاب سوزان، دل پریشان؛ درود!!!

درود

بر نم نم باران

آفتاب سوزان

دل پریشان!

درود

بر تکرار نفس ها

نوبت شب و روز ها!

درود

بر اولین آغاز!

آغازِ دشوار و اما ممکن، تلخ و ثمره ی شیرین

ولی باید آغاز کرد…

گر امروز نه، فردا باید اقدام کرد و قدم گذاشت

یا من

یا تو….

چه بهتر

که نه من و نه تو

بلکه ما!

و ما باید آغاز کنیم

جاده های پر خاش و خش را قدم به قدم راه برویم

برگ های زرد و مرده و یکی هنوز زنده را زیر پا کنیم!

آهنگ ناله و فریاد مرگ بار را با لب کج، گویای خندان شینوا باشیم

زهر خارها را خوار کنیم

وگهی هم با نابودی ها ویران شویم

تا بلاخره بیاموزیم دوباره ایستادن را

قدم زدن را

و آغاز نمودن را

آغاز دشوار و اما ممکن، تلخ و ثمره ی شیرین

تلخی های تاریکی

تاریکی تاریکتر از تاریکی شب بی ماه و ستاره

تلخی های سکوت

و سکوت پر غوغا

ولی باید گذاشت و گذشت

و چشم دوخت به نابودی آخرین موجود زنده شب را “ستاره”

آری!

شرط پادشاهی ستاره ها تاریکی است!

ولی مهر سحر

فراسوی تاریکی قطره قطره سرازیر خواهد شد

وما

با آغوش نگاه خسته ی مان پذیرایی میکنیم مهر سحر را

امید را

زندگی را

ما با اولین لبخند آفتاب

تغییر را پدید می آوریم

و نجات را هدیه میدهیم

ما

هدیه میدهیم

به آهنگ ساز را

به بال پرواز را

به ابر باران را

و به یار یاران را!.

هفته نامه کارا { مجمع تغییر و نجات } ــــــ  یاسمین” یاسان”

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment