افغانستان خبرها خبرهای منطقه و جهان مطالب عمومی

افغانستان و مرحله گذار!!!

مرحله گذار یعنی گام نهادن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب یا به قول امیل دورکیم آنومیک اجتماعی به مرحله اطلاق میشود که به آن میتوان اختلال هنجاری بی قاعده گی بی سامانی وآشفتگی نام نهاد.

گرچن جهان همواره و پیوسته در تقابل یا مبارزه از کهنه به نو بوده است. در تمام ابعاد چون سیاست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و از همه مهمتر تغییر در ایدیولوژی ها میتواند باشد. افغانستان به عنوان یکی از کشور های جهان سوم کشور در حال گذار از سنت به مدرنیته می باشد. گذار به صلح و ساختارهای دموکراتیک، ترک فرهنگ خشونت در جامعه ما و گام نهادن به جهان نو و مدرن نیاز به زمان دارد تا بتوان بسترهای مناسب جهت رشد و شگوفایی مؤلفه های دموکراسی داشته باشیم.afghanistan and...

از سوی دیگر ترک سنت که یک امر ریشه دار و تضمین کننده ی هویت یک قوم است. اصل که در اذهان یک ملت حک شده وتبدیل به یک امر عادی شده است. رهایی وشکستن اینگونه ساختار های فکری و وجدانی کاریست کارستان.

افغانستان مملکتی است که پس از گذراندن سه دهه جنگ و کشمکش های داخلی و خارجی هم اکنون می خواهد اولین گام های را به سوی دموکراتیزه شدن بر دارد. کشوریکه در حال حاضر با چالش ها و بحران های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از هر سمت و سو درگیر می باشد، فقر فرهنگی، لرزان بودن پایه های اقتصادی و از همه مهمتر فرسوده بودن دستگاه قدرت که بیشتر رنگ و بوی سمتی و قبیلوی را به خود گرفته است تا اینکه مجهز با مؤلفه های دموکراسی باشد و همچنانکه کارل مارکس درین مورد چنین نگاشته است “دموکراسی واقعی نصیب مرده شده است” یعنی این اصل به شکل ابزار در دست رهبران سیاسی قرار گرفته است. و این مسئله در افغانستان مصداق عینی دارد.

علاوه بر چالش های که فراروی مردم این سرزمین قرار دارد بازهم تلاش میکند خود را به عنوان یک کشور مستقل در سطح منطقه و جهان تثبیت کند. و این امر زمانی محقق است که ما بستره مناسب فرهنگی جهت رشد مولفه های دموکراسی داشته باشیم.

در نهایت برای راه حل خروج از بحران افغانستان، باید عواملی ریشه یابی شود که این همه بحران را به وجود آورده است. اینکه این عوامل ریشه های داخلی دارد یا منطقه یی و یا هم بین المللی؛ ولی این راه حل ها را درسطح دولت و در درون دستگاه دولت حلاجی شود که باید با طرح برنامه های استراتژیک وقانونمند موشگافی و آسیب شناسی شود، یا به عبارت دیگر به صورت تخصصی آن دنبال شود. که هم همگام با اصول دموکراسی باشد و هم حافظ ارزشها ملی، و یکی از ابزاری که می تواند برای بهبود وسرعت بخشیدن از این مرحله گردد همین نهاد ها، سازمان ها و روند های ملی و فرا قومی است که مٌمد و بازوی مقاوم است برای گذراندن افغانستان از مرحله ی که همه از آن احساس انزجار و نارضایتی می کنند، به مرحله مطلوب که خواستنی ترین چیز باشد رهنمایی می نماید.

هفته نامه کارا { مجمع تغییر و نجات } ـــــــــــ  زبیده”صفری”

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment