افغانستان خبرها خبرهای منطقه و جهان مطالب عمومی

کنفرانس قلب آسیا چه چیزها را برای افغانستان به ارمغان می آورد؟

موقعیت ژیوٌپولیتیک افغانستان سبب شده است که کشور افغانستان نقش محوری را در پروسه همکاری ها و همگرایی های منطقه یی بازی کند و برای تمامی کشورهای منطقه واضح و آشکار است که افغانستان میتواند کانون این نوع همکاری ها و همگرایی ها باشد. لذا ضروری و الزامی پنداشته می شود که کشور افغانستان از همه کشورهای منطقه پیشگام ایجاد زمینه نشست ها و کنفرانس های که زمنیه ها و بسترهای مساعدی را برای تامین امنیت در کشور و منطقه کمک می کند، فراهم ساخته وبا شناخت فرصت ها و نگاه دور اندیشانه به روابط کشور افغانستان با کشورهای منطقه و کشورهای منطقه با همدیگر شان در تدویر جلسات که منافع تمامی کشور های منطقه در آن مشخص و تعریف شده باشد، تلاش و بذل مسایشی نماید تا از برایند این رویکرد به گفته ی رییس جمهور غنی بازیگران غیر دولتی منحیث ابزار سیاست خارجی ها و اجنبی ها استفاده نتوانند.

نگاه به منطقه از یک سو و روابط و پیوندهای عمیق ما با کشور های بین المللی از سوی دیگر، نمایانگر سیاست خارجی چند جانبه بودن افغانستان است. هدف از اتخاذ چنین سیاست کثرت گرایانه افغانستان ایجاد فضای سالم در منطقه، تامین امنیت، آوردن صلح و ثبات، رشد سطح رفاهیت همگانی، آوردن آرامش ذهنی، مساعد ساختن بسترهای مناسب اقتصادی و ایجاد سهولت های تجاری از قبیل: آوردن تسهیلات ترانزیتی میان کشور های منطقه می باشد.

درصورتیکه تعهدات و شعارهای اشتراک کننده گان کنفرانس “قلب آسیا” ویژگی پاراگماتیستی را به خود اختیار نماید، بیشترین منفعتی را که از برایند این رویکرد مشترک حصول مینماید، کشور افغانستان است و این مسئله کشور را اندکی به ثبات نسبی، شکوفایی و پویایی اقتصادی مقرون می سازد. و نیز افغانستان قادر به استفاده بهینه از پوتانسیل بالفعل و بالقوه داشته های طبیعی و نیروهای وافر و ارزان انسانی شان میگردد، که منتج به افزایش سطح استخدام و بلند رفتن سطح عایدات افراد در کشور می شود، این مساله بخودی خود سبب افزایش تقاضا به کالای تولیدی کشور شده و در نهایت منتج به رونق و بهبودی افتصاد کشور میگردد، این اشتغال زایی و کارآفرینی در کشور تاثیرات مستقیمی را روی بهبودی امنیت و کاهش فشارهای گروه های تروریسم روی دستگاه حکومت میگردد.

ولی دریغا که به جای مسایلی مربوط و منوط به حل چالشهای امنیتی در کشور بازده نشست ها خلاف توقعات و واقعیت ها به ملت عرضه می شود و به عوض همگرایی، صلح و ثبات در کشور بازده و برایند کنفرنس قلب آسیا، منجر به فشار وارد کردن پاکستانی ها بالای رییس جمهور غنی و از طریق او وادار ساختن شخص وطندوست و شخصیت کاریزماتیک ملی کشور “آقای نبیل” که همواره خادم وطن بوده است، تا استعفایش را برای تبارگرایی رهبران فاشیست که از درون شعار شیک به نام وحدت ملی دندان تیز کرده اند بدهد. این نهایت جفا و بی عدالتی در حق ملت و مردم عزتمند افغانستان که همواره خواهان صلح و ثبات، شکوفایی و پویایی کشور بوده است، می باشد. چنین رویکردی هیچگونه سازگاری با روحیه مردم ندارد، می بایست اهداف اصلی و واقعی نشست برای مردم حصول میگردید نه عکس آن.

هدف اساسی کنفرانس صلح و ثبات، همگرایی و همکاری میان کشورهای منطقه بوده است. از آنجاییکه صلح و ثبات در کشور پیوند عمیق و ناگسستنی با صلح و ثبات منطقه دارد. طبیعی است که آرامش و رفاه شهروندان با آرامش ملل منطقه بستگی دارد؛ لذا هر کشور منطقه می باید خود را در ایجاد یک فضای سالم و یک منطقه امن و با ثبات مسؤل بدانند و درین راه گام های موثر و سازنده ی شانرا استوارانه بر دارند، تا همه کشور های منطقه به صلح وثبات دایمی نایل آیند.

منبع: هفته نامه کارا {مجمع تغییر و نجات} ــــ (عارف “رضایی”)

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment