افغانستان خبرها خبرهای منطقه و جهان مطالب عمومی

روایت یک مسافر از گروگان گیران امروز

روایت یک مسافر از گروگان گیران امروز
——–
یکی از مسافرین که صبح امروز از طرف غزنی به سمت قندهار می رفت، از گروگان گیری امروز چنین روایت روایت دارد:
ما امروز صبح با موتر 303 شرکت میوند وردک از طرف غزنی به سمت قندهار می رفتیم که در تیر شده از منطقه “نورک” و نا رسیده به منطقه “قلات”، پنج طالب مسلح موتر ما را ایستاد کرد و شروع کردند به تلاشی موتر. قوماندان این گروه پنج نفری که با دریشی های پلنگی بر تن داشتند و با پیکا و کلاشینکوف مسلح بودند و به محض ورود در داخل موتر پرسیدند: تول سره پشتانه ده؟
تمامی مسافرین و وموتروان گفتند: وه تول سره پشتانه ده
بعد دو نفر از این پنج نفر داخل موتر را گشتند و می گفتند که هزاره ها نیست در میان تان؟
مسافرین که اکثریت پشتون بودند، با اینکه می دانستند که ما هزاره هستیم، گفتند که نه نیست.
سپس این افراد موتر را گوشه می کند و اجازه رفتن می دهد.
این مسافرین در تماس تیلفونی به من گفت که این تلاشی در نزدیکی یک پل جریان داشت که کمی آن طرف تر نیروهای امنیتی مستقر است.
این مسافرین گفت که طالبان از ما خواست که به نیروهای امنیتی خبر ندهیم.
این مسافرین می گوید، بعد از ما هر موتری که اینجا رسیده باشد، آنها گروگان گرفته شده اند و تروریستان فقط هزاره ها را شناسایی می کردند و در پی گروگان گیری آنها بودند.
منبع:صفحه زکی دریابی

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment