افغانستان خبرها خبرهای منطقه و جهان عکسهای جاغوری مطالب عمومی

تصاویر شهدای اخیر جاغوری…

تصاویر شهدای اخیر که در زابل از سوی فاشیستان سر بریده شدند.

یادداشت: تصاویر وطن فروشان هم اینجا گذاشته شده است.

17 ماه عقرب 1394 خورشیدی.

re

تصویر شهدای اخیر (1) تصویر شهدای اخیر (2) تصویر شهدای اخیر (3) تصویر شهدای اخیر (4) تصویر شهدای اخیر (5) تصویر شهدای اخیر (6) تصویر شهدای اخیر (7) تصویر شهدای اخیر (8) تصویر شهدای اخیر (9) تصویر شهدای اخیر (10) تصویر شهدای اخیر (11) تصویر شهدای اخیر (12) تصویر شهدای اخیر (13) تصویر شهدای اخیر (14) تصویر شهدای اخیر (15) تصویر شهدای اخیر (16) تصویر شهدای اخیر (17) تصویر شهدای اخیر (18) تصویر شهدای اخیر (19) تصویر شهدای اخیر (20) تصویر شهدای اخیر (21) تصویر شهدای اخیر (22) تصویر شهدای اخیر (23) تصویر شهدای اخیر (24) تصویر شهدای اخیر (25)

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment