افغانستان سیاست مطالب عمومی

از کمیسیون حل معضل کوچی تا هیئت صلح جاغوری!


1. زمانی که چندین نفر از مردم بهسود توسط کوچی های مهاجم شهید و خانه ها، مسجدها و مزرعه های شان به آتش کشیده شد، گویا هیچ اتفاقی نیافتاده است، لذا اشرف غنی کاملا سکوت کرده بود، اما همینکه چند نفر کوچی مهاجم توسط مردم بهسود اسیر شدند، فورا اشرف غنی چشم ها را ابلق و رگ گردن خود را بزرگ و جنگ و دندان نشان داده و اعلام کرد که نمی تواند گروگان گیری را تحمل کند و بلافاصله کمیسیونی را تحت عنوان کمیسیون حل معضل کوچی و ده نشین تشکیل داده و به بهسود فرستاد و کوچی های اسیر را آزاد کرد، بعد از آزادی کوچی ها، این کمیسیون فراموش گردید و برای جبران خسارت مردم بهسود هیچ اقدامی صورت نگرفت، زیرا هدف و مأموریت اصلی این کمیسیون، آزادی کوچی های اسیر بود که با موفقیت انجام گرفت!

2. چند ماه قبل که دو مرد و دو زن جاغوری توسط پشتون های زابل و دو هنرمند هزاره توسط پشتون های قرباغ گروگان گرفته شدند، آب از آب تکان نخورد و اشرف غنی هیچ اقدامی را برای رهایی آنان انجام نداد، گویا اینکه هزاره ها شهروندان افغانستان نبوده و دولت مسئول تآمین امنیت آنها نیست، بی تفاوتی دولت و مردم جاغوری موجب جری شدن پشتون های زابل گردید و آنها دو باره هشت زن و مرد جاغوری را گروگان گرفتند، باز هم دولت هیچ اقدامی انجام نداد، لذا مردم جاغوری مجبور به مقابله به مثل شدند و تعدادی از پشتون های زابل را اسیر گرفتند، وقتی این کار صورت گرفت، فورا اشرف غنی هیئت صلح به جاغوری فرستاد تا پشتون ها را به صورت یکجانبه آزاد و مردم جاغوری را با وعده سرخرمن، فریب دهند که همین گونه هم شد، پشتون ها آزاد شدند، اما از سرنوشت هزاره ها اطلاعی در دست نیست، وعده های سرخرمن این هیئت، هرگز عملی نخواهد شد، زیرا وظیفه اصلی هیئت رها ساختن پشتون ها بود که با موفقیت انجام گرفت و از این به بعد، هیئت صلح جاغوری نیز مانند کمیسیون حل معضل کوچی و ده نشین فراموش خواهد شد!

پ.ن: دولت اشرف غنی در عمل، فقط و فقط خود را مسئول تأمین امنیت پشتون ها می داند و با دیگر اقوام به گونه ای برخورد می کند که گویا آنها شهروندان افغانستان نمی باشند.

نقد و نظر:

نویسنده: نسیم “جعفری”

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment