افغانستان خبرها مطالب عمومی

فساد در حاکمیت جاغوری

فساد در حاکمیت جاغوری:
دسپوتیسم اصطلاحی یونانی به معنی ارباب وخداوند گاراست که این اصطلاح بیشتر براقتدارگرایی و سلطه گرایی اطلاق می شود که پابند به حد ومرز قانونی نبوده و همیشه در انجام امورخود سرانه وفراتراز قانون عمل میکنند و به معنی استبداد وبی بند باری نیز بکار برده می شود. نظام حاکمه در جاغوری مفکوره ای دسپوتیسمی دارد وبیشتر اقتدار گرا، سلطه گرا،خود سر،مستبد وبی بند بار است. چرا؟
بخاطر اینکه خود مردم جاغوری درتعیین مسئولین شان نقشی نداشته استخدام و تقرر آنها براساس حمایت حزبی،سمتی وگرایش های قومی صورت میگیرد که این بریده گی مسولین وعدم نیاز آنها به توده ها زمینه خود سری، بی بند باری، اقتدارگرای،قانون شکنی وفساد را در جاغوری فراهم ساخته است. و درعین حال انعکاس نیافتن صدای مردم جاغوری به نسبت عدم دسترسی آنها به رسانه ها ومطبوعات به ترویج فساد در ولسوالی جاغوری نیز سرعت بخشیده است چون وقتی مرجع نظارت کننده برعملکرد دولت وجود نداشته باشد حاکمان نرخ را مطابق به خواسته های خود بسته خواهند نمود.اگربه اوضاع جاغوری واقع بینانه نگریسته شود قضیه ی مربوط به دادستانی جاغوری تبدیل به عقده های حزبی و قومی گردیده است حتی پای حمایت بعضی وکلا و اربابان محل را نیز در این قضیه کشانیده است وحال تلاش ها مبتنی بر این است که با وارد نمودن اتهامات وبرچسپ ها آنهایی را که در قضیه گرفتاری ثارنوال جاغوری دست داشته اند از وظیفه اش سبک دوش ونام بد نمایند تا از یک طرف برنده ی این رقابت گردیده واز طرف دیگر به عقده های خود، پاسخ قناعت بخشی را ارائه نمایند. در حالی که این رقابت های منفی ضعف اداره و مدیرت ولسوالی جاغوری را به نمایش گذاشته، تشدد و پراگنده گی در میان مردم جاغوری را نیز افزایش میدهند که این امر باعث می شود تا در اینده ها مردم جاغوری نتوانند در مسایل کلان تری در جاغوری تصمیم واحدی را اتخاذ نمایند. بناءً اگر قلم بدستان،محصلین،فرهیختگان،وکلا وبزرگان ما با بوجود آمدن چنین موارد مسولانه به قضیه ها برخورد نکنند و در عوض در پی انتقام بر آیند در اینده های نزدیک ما شاهد صف گیریهای قومی وسمتی در جاغوری خواهیم بود. که تقویت این روندها وجنجال ها ضربه های کلانی به اهداف عمومی مردم جاغوری وارد خواهند نمود. ودر ضمن پشنهاد ام به رهبران سیاسی که تاثیر گزاری بر حاکمیت جاغوری دارد این است که به جای حمایه از افراد مفسد وضعیف، از افراد سالم،نسل نو و قشر فرهیخته ی جاغوری حمایت نماید چون اهداف شما با حمایت از افراد سالم بهتر و خوب تر در جاغوری تامین می شود ولی حمایت شما از افراد مفسد فاصله میان شما ومردم را افزایش خواهند داد که هر گز از آن سودی نمی برید ونه خواهید برد.

باقر رویش.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment