رسانه ها مطالب علمی مطالب عمومی

گپ اول ماهنامه پاتو

مزاری توصیف گرانی دارد و منتقدانی، موافقانی دارد و مخالفانی. بعنوان مثال، دوستداران مزاری او را سراینده ی یک تاریخ محرومیت و تحقیر هزاره ها می دانند، منتقدانش وی را مسؤل حادثه ی بیست و سوم سنبله فکر می کنند. بیست و سوم سنبله برای برخی حکم یک حماسه را دارد و برای برخی دیگر معنی یک فاجعه را، و از یاد نبریم که همین قضیه در باب بیست و دوم حوت هم جاری است. جنگ فی نفسه چنین خاصیتی را دارد. کمتر جنگی را می توان سراغ داشت که سنگری در آن ادعای حقخواهی نداشته باشد. هر سنگری ادعا می کند برای اعادۀ حقوق می رزمد، و یا اینکه یک آرمان متعالی دیگر را در این باب بر می شمارد، بعنوان هدف شان که بایستی تحقق بپذیرد. دشمنان مزاری نیز در آن آستانه ی جنگ، شعارهای بلند بالا که انسانی می نمودند به خورد سربازان شان می دادند. در این واقعیت، حقیقتی وجود دارد و آن اینکه آرمان های متعالی در جنگ ها حکم مواد نشه آور را بازی می کند. آرمان های متعالی که سربازان را مست می کنند، هر چند شاید در اصل متعالی نباشند. بنابراین غیر عادی نباید باشد اینکه ردپای کسانی را می توان یافت در تاریخ که تشنۀ خون بوده اند و گفته اند: آه، جنگ، تو را چقدر دوست دارم. اکثر همین آدم ها تحلیل خوبی از آرمان شان نداشته اند و در غیر صورت به احتمال زیاد به زندگی جنگجویی شان نقطۀ پایان می گذاشتند؛ زیرا این آرمان ها را گرفته اند نه اینکه ساخته اند، و خورده اند بدون اینکه خود تهیه کرده باشند و یا اینکه تأمل عمیقی در باره ی منبع تولید آن کرده باشند. جنایات بزرگ تاریخ همینگونه پدید آمده اند. وقتی چرا از دهان بپرد، و چون از زبان بیفتد، امکان وقوع هر فاجعه ی وجود دارد، چون تفاوتی برای انسان نمی ماند تا آنرا کرامتی در حقش حساب کرد و بر دیگر موجودات برتری داد. انسان تنها می شود بدون کرامت، با آیه ی از قرآن برای استناد که مصداقی برای آن ندارد. اجازه دهید به این بگوییم: نزول انسان.
در جنگ های بزرگ لشکر های عظیم با هم می رزمند، بواقع اما در پشت هر جنگی عناصر محدودی وجود دارند که آنرا سازمان دهی می کنند. در این صورت در قبال هر کاری که می شود پاسخگو کسی است که فرمان رانده است، نه کسانی که فرمان گرفته اند. قضاوت ها نیز به فرماندهان اصابت می کنند، با متون متفاوت. گاه نیشدار و همراه با نیشخند، گاه شعری و در مسیر اسطوره سازی. اولی نقد نمی شود، دومی معرفت ندارد. احساس را باید از میان کند، تا وقتی که معرفت پا به میدان بگذارد و خرد در میان آید. با ورود همزمان خرد و احساس است که دست آورد از فرضیه به نتیجه مبدل می شود. ما به چنین تحولی نیاز داریم.
به هر حال، برداشت ها از مزاری متفاوت اند. هر موضوع مهمی اینگونه چیزی است. در مورد هر مبارزی و اصلن هر فرد مطرح و یا موضوع برجسته ای بدین سان دیدگاه ها و برداشت های متفاوت وجود دارد. این بد نیست، زیرا منجر به موشکافی بیشتر موضوعات می شود. آدم های بدون تفاوت در اندیشه، آدم های می شود گفت گوسفندی اند که همه چیز را از هر کس می گیرند و نیشخوار می کنند. زیبایی ها در تفاوت ها متبلور می شوند. نقد یک از جلوه های آن است. فکر می کنم نقد مزاری عنوان نیکویی است، حتی نیکوتر از تجلیل مزاری. تجلیل ها در جامعه ی ما شکل افراطی دارند و از افراد اسطوره می سازند تا بتی برای پرستش ساخته باشند. نقد اما، آنان را همانگونه که هستند برجسته می کند.
حقیقت را باید از میان همین گردبادهای طوفانی پیدا کرد. ماهنامۀ پاتو در این ویژه انگاره که سوژه اش بیست و دوم حوت است با در نظرداشت واقعیت ها، کوشیده است تا مزاری را و اطرافیانش را از زاویه های مختلف تحلیل و بررسی کند. به باور ماهنامۀ پاتو رمز سعادت جامعۀ ما بت سازی از قهرمانان و رهبران ورزیده نیست، بلکه دید به آنان از همه زوایا است، و بدین حقیقت اذعان دارد که نقد را نه تنها نباید مایۀ ویرانی قلمداد کرد؛ بلکه آنرا تنها شیوۀ پختگی نیز بایستی پذیرفت. ادعا ندارد/ نداریم کار را به پایان رسانده ایم و اینکه این جزوه ی کوچک نوشته های دارد که در این باب کفایت می کند، نه. افتخار ما این هم نیست که آغاز گر این عطف هستیم. ولی به خود می بالیم که در این راه گام بر می داریم، حداقل اگر کوچک هم باشند.
بدین امید که یک روز همۀ انسانها بجای احساساتی شدن، با تجارب تاریخی و عقلانیت مدنی شان تصمیم بگیرند، و آنگاه انسانستان زیبا را شکل دهند. مأوایی که بشر سرگردان آن است. جامعه ی بزرگی که هر فرد با آدرس انسان بودن و بعنوان جزیی از بشریت در آن عضویت یابد. شهر خدایی که در آن همه ی انسان ها در ذات با هم برابر باشند. باورمندیم آنگاه آرمان مزاری تحقق یافته است!
ـــــــ ماهنامه پاتو ـــــ
6 آپریل 2015
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت: مدیریت جاغوری نیوز هیچگونه مسئولیتی در قبال محتویات مطلب نویسنده را به عهده نمیگیرد، فلهذا هر نویسنده پاسخگوی مطلب نوشته شده شان میباشد.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment