افغانستان خبرها دین و مذهب مطالب عمومی

شمع افروزی در جاغوری – ما همه فرخنده ایم!

شمع افروزی درجاغوری

ماهمه فرخنده ایم!

افغانستان کشور که سال نو اش را باغم واندوه آغاز کرد و بهارش درسوگ فرخنده گریست.
31 شهروند ربوده شده جامه نو از تن ما ربود وده نفرهموطن به گناه ما که به رگبار دشمن رفت خوشی ها را ازمردم گرفت، مردم افغانستان بهار را با سرود و ترانه ی غم جشن گرفتند. روح بزرگ فرخنده درد را ازقله ها بالا برد بر دل دردمندان، کوبید و تابوت اش با بهار درآغوش خاک آرمید، فرخنده دختر قهرمان وسنت شکن زمان، برطاغوتیان خرافه پرست ومردم فریب که دین را حلقه بناگوش شان ساخته بر دیوار کوردلان شان کوبید وازحنجره مقدس اش غیچک برتباهی ظلمت نواخت، شهید فرخنده این دختر انقلابی ومبارز دربرابر هرنوع تزویر دینی شاخ غول پیکر جهالت رادرهم شکست وبه زنان وجامعه انسانی افغانستان آموخت که مرگ اززندگی ننگینی که دگران برما تحمیل میکنند بهتر است. وی تاریخ را رقم زد وامروز افتخار مردم ما شده است.
قتل فرخنده یکی ازهولناک ترین فجایع بشری درتاریخ است که توسط سوداگران دین ویاغیان مذهب درکابل به وقوع پیوست به همین مناسبت جمع ازفرهنگیان ولسوالی جاغوری مراسم شمع افروزی به یادبود ازشهید فرخنده رادرچوک مزاری راه اندازی نموده وابراز همدردی وغم شریکی شان را نشان دادند
[highlight]شام زیبای بود همانند شام غریبان![/highlight] دامن سیاهی درفراخنای آسمان گسترده شده بود ستاره ها نیز سوگمندانه صحنه را تماشا میکردند که به یادبود ازشهید فرخنده روایت تلخ را نمایش میداد، شمع وجود فرخنده گوشه ی از قلب تاریکی شب را روشن کرده بود درین روشنایی شمع همه چیز دیده میشد فرشته که میمرد وصدف که میشکست، نعره ی تکبیر درندگان که از لای جنگل دین سر بیرون آورده بود نیز به گوش میرسید، پاره های سنگ وچوب وضربات لگد به پاکیزگی روح خدا فرود میامد،جوانان با احساس دراطراف شمع های که برافرخته بودند پروانه وار میرقصیدند اما درمیان هیاهوی گرگان وحشی گم میشدند، آنها باشمع نوشته بودن “فرخنده ”
شعارها دراوراق کاغذ فریاد میکرد ما همه فرخنده ایم! ازفرخنده تنها عکس بی جان درمیان تنویرشمع ها به چشم میخورد که این جوانان آنرا به دست داشتند، شمع های افروخته شده میسوختند و اشک میریختند، صحنه ی زیبای بود ، این شمع افروزان فاتحه خوانی نیزکردند.

فرخنده دختر افغان پنجشنه هفته ی گذشته در یک توطئه دینی و بی اساس توسط یک ملای تعویذنویس به اتهام سوزاندن قرآن، لگدمال اوباشان شد و یه قتل رسید وسپس وی نیز توسط همین افراد از دین بی خبر به آتش کشیده شد.

این رویداد وحشیانه یکی از فجایع ترین خشونت علیه زن در تاریخ کشور به ثبت رسیدو حال دیده شود که حکومت افغانستان با عاملین قتل فرخنده چی خواهد کرد؟؟؟

احمدی “وفا” – 25 ماه مارچ 2015 میلادی.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

۱ نظر

  • آفرین به فرهگیان عزیز جاغوری
    آفرین به نویسنده این گزارش که بسیار خوب و زیبا نوشته است
    سلام به آقای احمدی وفا که چنین گزارش خوب و خیالی و دولی را نوشته است
    توفیقات روزافروزتان را از خدای متعال آرزومندم

Leave a Comment