افغانستان مطالب عمومی

محابس در افغانستان محل تربیه دوباره جانیان یا اصلاح زندانیان؟

درافغانستان محابس ازنظرداشتن امکانات در پایینترین سطح خود قراردارد.
محبوسین به جای آنکه درزندان های کشور اصلاح شوند انتقام جو میبرایند و زمانی که ازحبس رها شوند دوباره به عمل بدتر وشدیدتر ازقبل دست میزنند، ودقیق علت این امراین بوده میتواند که درمحابس افغانستان اول قانون به صورت یکسان بالای زندانیان تطبیق نمیشود و برخی توسط واسطه گری های معمول و دادن رشوه به مسئولین رها میگردند وعده بدون موجب سالها نقض آزادی میشوند،دوم درمحابس کشور برای اصلاح متخلفین هیچ نوع آموزش فنی،درس ومربیان درمورد وجود ندارد،سوم محبوسین درزندان های کشور به گونه فجیعانه جزا داده میشوند. عدم نظافت و نداشتن داکتران طبی و نبود دسترسی به ادویه از مشکلات دیگر این زندانیان بوده میتواند که بسا موارد دگرهم هست تا باعث گردد زندانیان ازنظرروحی و جسمی زجردیده ودرصورت آزادشدن ازبند به انتقام گیری میبرآیند و دست به اذیت و آزار مردم میزنند که نتیجه آن قربانی شدن افراد بیگناه در کشور میباشد.
طالبان ،قلدوران،زورمندان وجانیان که از زندانیان کشورآزاد شدند بعدها دیده شده که همه آنان دوباره دست به خلاف زده اند.
امانمیدانم که محابس افغانستان برای تربیه دوباره جنایت کاران است یا به خاطر اصلاح آنان؟

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment