افغانستان خبرها فناوری و تکنولوژی مطالب عمومی

ساخت نوعی از ربات توسط لیاقت علی یا افتخارات روز افزون برای ولسوالی جاغوری!

جوانان جاغوری هرروز افتخار می آفرینند!

مدیریت لیسه انگوری از ساخت یک نوع ربات توسط یکی از دانش آموزان این مکتب خبر میدهد.

استاد عزیزالله دولت شاهی مدیر لیسه انگوری در صحبت با جاغوری نیوز میگوید که، یکی از  دانش آموزان این لیسه با ساخت نوعی از ربات افتخار آفریده اند.

آقای دولت شاهی می افزاید که ربات ساخته شده توسط جوان با استعداد جاغوری، آقای لیاقت علی “بلخی” سال پار در تجلیل از روز معلم در این لیسه به نماش گذاشته شد که موفقانه میتوانست فعالیت های عجیبی را انجام بدهد.

لیاقت علی “بلخی” شخصی که ربات را ساخته بود در گفتگوی اختصاصی با جاغوری نیوز، ابراز میدارد که: سال پار یک روز قبل از تجلیل  روز معلم، وی از سوی استادان آن لیسه موظف به ساخت وسیله ی مانند ربات شده بود و وی هم با اندک فرصت که داشته  توانسته است که نوعی از ربات را ساخته و در روز تجلیل از معلم، در آن لیسه به نمایش بگذارد.

آقای بلخی  میگوید که ربات ساخته شده توسط وی در روز معلم موفقانه توانست که با حرکات دست و گفتار شان، روز معلم را برای معلمان عزیز تبریک گوید.

ساخت نوعی از ربات توسط لیاقت علی یا افتخارات روز افزون برای ولسوالی جاغوری!

ساخت نوعی از ربات توسط لیاقت علی یا افتخارات روز افزون برای ولسوالی جاغوری!

به گفته آقای بلخی در ساخت این ربات، از وسایل الکتریکی کار گرفته شده است که توسط کمپیوتر میتوان حرکات آنرا کنترول نمود.

لیاقت علی “بلخی” امسال دانش آموز صنف دوازدهم مکتب میباشد که سالهای قبل در بازار انگوری جاغوری در بخشهای برق کار کرده است. وی همچنان امیدواری دارد که بعد از ختم امتحان کانکور امسال، بتواند نوعی از طیاره ی بسازد که بتواند در فضا پرواز و عملیه های جنگی را اجرا کند.

این اولین بار نیست که جوانان با استعداد جاغوری در سطح کشور افتخار می آفرینند، بلکه چند سال قبل هم نوعی از طیاره دو نفری توسط دو جوان جاغوری، صابرشاه و ذاکر حسین ساخته شده بود و همچنان امسال 1393 این ولسوالی شاهد به نمایش گذاشتن رباتهای ساخته شده توسط مولاداد محسنی بود و روز قبل هم کسی به نام علی آقا رسولی طیاره و بلدوزر ساخته شده شانرا در این ولسوالی به نمایش گذاشتند.

ویدیوی گزارش تا لحظات بعد………

رحمانی جاغوری – جاغوری نیوز – کابل

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment