افغانستان خبرهای منطقه و جهان مطالب عمومی

مثل هزاره ها باشید!

#مثل_هزاره_ها_باشید!
**********
1-هزاره ها وطن و همه هم وطنان شان را دوست دارند.
هزاره ها برای وطن و هموطنان شان همیشه مایه افتخار اند نه سر فگندگی پس مثل هزاره ها باشید!

2-هزاره ها تریاک کشت نمیکنند هزاره ها فساد اداری نمیکنند هزاره ها مکتبها و پول ها و جاده ها را خراب خراب نمیکنند مثل هزاره ها باشید!

3-هزاره ها طرفدار صلح اند و از جنگ نفرت دارند و ترور و تروریست بیزار اند، هزاره ها هرگز انتحار نمیکنند و انفجار نمیدهند، هزاره ها خواهان آبادی کشورشان اند نه ویرانی پس مانند هزاره ها باشید!

4-هزاره ها زن ها را نمی سوزانند هزاره ها سنگسار نمیکنند هزاره ها بینی زن شان را نمیبرند هزاره ها دختران شان را به مکتب و دانشگاه می فرستند نیاز است مثل هزاره ها باشید!

5-هزاره ها با هیچ کشور و هیچ سازمان بیرونی برای فروش کشورشان دست نمیدهند و برای فروش مردم و هموطنان شان پای هیچ کاغذی امضا نمیکنند هزاره ها خواهان و حدت ملی و تمامیت ارضی و استقلال میهن شان اند و خواهان ترقی و پیشرفت و سربلندی است پس مانند هزاره باشید!

5-هزاره ها در بدترین و یخ ترین و کوهستانی ترین مناطق افغانستان زندگی میکنند چون زمین ها و مناطق حاصل خیز را عبدالرحمن قاتل و مرادی و سایر فاشیستان و خونخواران تاریخ ؛ با کشتن 62 فیصد نفوس هزاره ها ازیشان به زور گرفته و به غلجای ها و احمدزایی ها و درانی ها و پشتونها و کوچی های پاکستان و پاره چنار و سوات داده اند؛ ولی بازهم هزاره ها با سخت کوشی و جنگ با طبیعت برای ابادی کشور و وحدت و برادری پیش قدم اند پس مثل هزاره ها باشید!

6- هزاره ها فاشیست و تمامیت خواه نیستند هزاره ها انحصار و ظلم و بی عدالتی را نمیخواهند برای همین پرچم دار وحدت ملی و برادری و برابری خواهی در افغانستان بوده اند و هستند پس مانند هزاره ها باشید!
7-هزاره ها برای افغانستان در عموم ابعاد مثل ورزش و علم و هنر و موسیقی و دانش و اختراع و…مدال افتخار می اورند نه کلید انتحار و انفجار ؛ پس مثل هزاره ها باشید!

8- هیچ زمان انگلیس و روس و امریکا و پاکستان و عربها را هزاره ها به افغانستان نیاورده اند و نخواهند آورد و هیچ گاه گاهی با تانک انگلیس و گاهی با جنگنده های روس و امریکا برای ظلم و وطن فروشی و مردم کشی وارد کشور نشده اند پس مانند هزاره ها باشید!

9-هزاره ها هیچ زمان عبدالرحمن و یعقوب خان و دوست محمد خان و شاه شجاع و ملاعمر و:ملا راکتی و ملامنصور و حقانی و ملااختر و…نداشته اند و نخواهند داشت چون خواهان فروش خاک و مردم و هم وطنان شان به هیچ خارجی نیستند پس مانند هزاره ها باشید!

10-هزاره ها دلسوزترین و متعهدترین مردمان به این سرزمین اند چنانچه در طول تاریخ ثابت شده اند، ولی بازهم هزاره ها در طول تاریخ بیشترین قربانی و بیشترین کشتار را داده اند. و هنوز نیز قربانی انتحار و انفجار و اختطاف تروریستان وحشی میشوند، هزاره ها در طول تاریخ به حقوق طبیعی و انسانی و اسلامی شان دست نیافته اند چنانکه هنوز که هنوز است از قدرت سیاسی و اداری در افغانستان به دوراند سهم شان درحکومت کمتر از 3 فیصد است. درحالیکه در کنفرانس بن حد اقل سهم هزاره ها در همه نهادهای تصمیم گیری و همه و زارتخانه و نهادهای حکومتی حد اقل 20 فیصد در نظر گرفته شده بود(گرچی 20 فیصد نیز ظالمانه است). ازدیگران ولسوالی 20 هزار نفری شان ولایت میشوند از هزاره ها ولسوالی های 400-300 هزار نفری شان هنوز فقط یک ولسوالی باقی می ماند.غرب کابل هنوز بخاطر هزاره نشین بودنش ویرانه است و اینگار بخشی از کابل و پایتخت نیست.باز هم با همین حالت هزاره ها در افغانستان یک استثنا است؛ پس مثل هزاره ها باشید!

پس اگر خواهان ابادی و ترقی و پیشرفت و سربلندی وطن تان هستید: پس مثل هزاره ها باشید!

باقیمانده های ازین قلم را شما عزیزان لطف نموده درکمنت اضافه و این نوشته را اگر خوش تان امد شیر و باز رسانی نیز فرمایید!
باز مثل هزاره ها باشید!
نویسنده: دکتر مژده عزیزی،کالیفرنیا،امریکا

Copy – Past.

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment