افغانستان خبرها رسانه ها مطالب عمومی

کسب سوم مقام فساد دولتی بر افغانستان مبارکباد!

ارگ نشینان انحصارگرا؛ کسب سوم مقام فساد دولتی برای تان مبارک باد!
____________________________
در سال ٢٠١۵ زمانیکه افغانستان دومین مقام فساد دولتی را در سطح جهان از آن خود کرده بود، من مطلبی کوتاهی را تحت عنوان [کسب دوم مقام فساد دولتی بر افغانستان مبارک است] نوشته بودم که توسط هفته نامه ی کارا و شماری از رسانه های انترنتی نیز منتشر شده بود؛ امسال (٢٠١۶) این کشور اما برای بار دیگر جایگاه سال ٢٠١۴ یعنی مقام سوم فساد را در دنیا با میل تمام نصیب شده است و من هم مطلب سال پار را با کمی آوردن تغییرات خدمت تان بازنشر کرده و جایگاه سوم فساد دولتی را برای ارگ نشینان انحصار گرا مبارک باد میگویم.
_______________
کسب سوم مقام فساد دولتی بر افغانستان مبارک است!
بر اساس بررسیهای که از سوی سازمان شفافیت بین المللی در بخش فساد صورت گرفته است، نشان میدهد که یکی از کشورهای جهان که در آن مردم غیور، شجاع و عدالتخواه زندگی دارند در یکی از مهم ترین رقابتهای جهانی مقام سوم فساد دولتی را در سال ٢٠١۶ از آن خود کرده است.
در این گزارش آمده است که افغانستان در یکی از مهم ترین مبارزات تحت هدایت دو مربی نامدار [داکتر صاحب غنی و عبدالله] با همکارانش که همه ی آنها از توانایی و شایستگی خوبی برخوردار اند مغلوب کشورهای کوریای شمالی و سومالی شده و مقام سوم فساد را بسیار با لب خنده و خوشحالی بدون هیچ نوع ابراز ناراحتی در سطح دنیا از آن خود نموده است.
گفتنی است که سعی و تلاش شبانه روزی مربیان ورزیده و کارکشته حکومت وحدت ملی سبب شده است که نیروهای خط دفاع و میانه به شمول کاپیتان و داور بهترین زمینه را در بخش حیف و میل دارایی ملت مساعد نموده تا عالی جنابان فاروارد با مهارت خوب و بینظیر شان این مقام را برای افغانستان به ارمغان بیاورند.
این گزارش در حالی منتشر میشود که مربیان کار ورزیده این کشور همواره گفته اند که در این اواخر مبارزه با فساد جدی تر شده و مداوم از دست آوردهای خوبی شان حرف به زبان می آورند. سران حکومت وحدت ملی قبل از این مبارزات در زمان پیکارهای انتخاباتی شان نیز برای مردم وعده داده بودند که با میراث باقیمانده چندین ساله ی حکومت پیشین [فساد] با جدیت مبارزه خواهند کرد؛ در حالیکه این گزارش نشان میدهد که این حکومت به تعهدات خود عمل نکرده و گراف فساد در این کشور سایکلهای سالهای اخیر را میپیماید.
بر اساس بررسی کشورها از سوی سازمان شفافیت بین المللی در بخش فساد، افغانستان در سالهای ٢٠١۴ و ٢٠١۵ مقامهای سوم و دوم را از خود کرده بود، اما امسال ٢٠١۶ پس از این بررسی دوباره در جایگاه سوم و دو رقیب دیگر آن کوریای شمالی و سومالی در جایگاه اول و دوم قرار گرفته اند.

Arash Aryan

http://da.azadiradio.com/a/27985208.html

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment