افغانستان مطالب علمی مطالب عمومی

طعمه ی ظلمت!

در جامعه اي كه زوال انسانيت و اُفت آدميت از ويژگي هاي بارز آن بحساب بيايد، و قرن ها اين دو مقوله اي زشت بر مناسبات آن سايه گُسترده باشد، در آن جامعه؛ نه !فرخندگي در فرخنده اش مي ماند، و نه! درخشندگي در رخشانه اش ! حكام، در اين نوع جوامع هميشه از راه زور و اعمال خشونت، در پيِ به كرسي نشاندن استدلال هاي پوچ و بي معناي شان مي باشند. گرفتن فرخندگي از سيمايي يك جوان، يك مُدل شده است، براي كنترل و مهار انسان هاي آزاده، و آزاديخواه، اين نوع رفتار زشت و قبيح با پشتوانه اي ديني-مذهبي، از خصوصيات ديگر چنين جامعه ها بشمار مي آيد. از زمانِ كه اين مردم، جنگ را بر عليه قانون مشروع دانستند، و قانون گريزي را به مثابه يك افتخار قبول كردند، بايد كه چنين بر خوردهاي ناشيانه و ضد انساني پيش بيني مي شد، كه متأسفانه نشد! گريز از قانون و بر خوردهاي سليقه اي و عوام فريبانه در قبال چنين قضايا، لكه هاي تاريك و ننگيني را، در صفحات فرهنگي اين جامعه، درج نموده است. حكام محلي، سنگسارهميشه به منظور اقتدار حاكميت شان در ميان قبيله و عشيره، هميشه از قانونمد شدن جوامع جلوگيري كرده اند، و جلوگيري مي كنند. از يك سو؛ ملتِ كه هميشه، از افتخارات بزرگِ تاريخي مي گويند، و هميشه شعار آزادي و سر بلندي را به لحاظ تاريخي در مقابل اعراب سر مي دهند، و اعراب را “سوسمار” خور/خوار گذشته ياد مي كنند، و جهالت شان را با زنده بگور كردن رخشانه ها و فرخندهاي شان، برخ آن ها مي كشند، امروز خود دارند، چنين عملِ را در عصر مدنيت و عقلانيت تكرار مي كنند، جهالت امروز ما؛ بمراتب بدتر و خطرناك تر از زمان اعراب جاهليت هست، آن ها؛ اين نوع برخورد و مجازات را در زمان جاهليت، و فضاي خفقان اجتماعي-سياسي تجربه كردند، و ما داريم در عصر عقل روشنگري و امپراطوري رسانه ها تجربه مي كنيم، از زمانيكه انسانيت در اين جامعه رو به سُستي و ضعف نهاده است، بدور از احتمال نيست، كه هردم ستاره اي از چشمك زدن بماند، و درخشندگي سيمايي معصوم رخشانه، جايش را به يك سيمايي خاك آلود و كبود مبدل كنند، اگر نوع پيگيري نهاد هاي عدلي و قضايي همچنان، بارويكرد مذهبي و كليشه اي ادامه يابد، انتظار به خاك و خون كشيدن سيمايي نسترن، نيلوفر، شقايق، نرگس… را از امروز بايد بكشيم.

نویسنده:اشرف تابش

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment