مطالب علمی مطالب عمومی

زندگی فرصت میان تولد و مرگ

نوشته شده احمدی وفا

درفرایند زمان انسانها سیرتکاملی فکری پیدامیکند ومیتوان رشد فکری انسان را درسه مرحله نوجوانی، جوانی و پیری به ارزیابی گرفت، درمقطع نوجوانی به طور طبیعی که انسان دوره طفولیت را سپری میکند که این دوره رامیتوان دوره جستجوگری ،یادگیری وپرسش وپاسخ یادکرد زیرا اطفال زمانی که با دنیای جدید انس پیدامیکند میخواهد درمحیط که زندگی دارد بشتر باپدیده های طبیعت آشناشود.
مرحله جوانی مهم ترین دوره زندگی انسان است که گاهی مرحله جوانی را دوران دیوانگی هم میگویند!
درین دوران هم زمان بلوغ فکری به شکل ابتدایی وهم بلوغ جسمی وتشدید قوه های درونی ازراه میرسد که درین مرحله انسان ها معمولن تحت تاثیر محیط خود قرارمیگیرد چراکه گام نخست را جهت رشد فکری واستعدادهای درونی شان برمیدارند ورسومات جاری درجامعه یا روند زندگی معمول جوانان را دردامن خود پرورش میدهد و درین مرحله رشد فکری جوانان بستگی دارد به انکه درکدام نوع جامعه زندگی میکند که درین جا ازنظرجامعه شناختی جامعه انسانی را به دوجامعه باز وبسته تقسیم بندی میکند. طبیعی است جوانان که درجامعه باز زندگی میکند و به امکانات روز دست رسی دارند دگر اندیش بارمیایند چون درجامعه باز انسان ها آزادی فکری،بیان،عقیده وهدف مشخص رامی پیمایند اما درجامعه بسته وکورانسان ها کور میمانند چرا که درآنجا زندگی براساس میل وجود ندارد و یک جوان تصمیم گیرینده نیست جبر اجتماع وسنت حاکم برجامعه،فقر،انزوا،جوان کشی،استعدادکشی،کفتن وکوبیدن مسایل بازدارنده اندیشه نو در یک نسل است،بسیار طبیعی است که درین مقطع جوانان درتلاش به دست اوردن امتیازات زندگی است که این امتیازات شامل اقتصاد،آگاهی علمی،روابط بامردم ،شناخت اساسات زندگی ،خلاقیت،ازدواج یا تشکیل خانواده ،ورود به جهان سیاست وآمادگی برکلیات نیازمندی زندگی میباشد،درین دوره انسان کاملن درحالت تغیر وتحول فکری قراردارد وزودتر از هر زمان دگر سیرتکاملی را طی میکند چراکه انرژی های ذخیره شده دروجود،توانمندی عقلی را افزایش میدهد وانسان ازمرحله بودن به طرف شدن گام برمیدارد یعنی که انسان همان آدم دیروز نیست که بود. اودارنده شخصیت علمی،سیاسی،واقتصادی شده است یا این همان انسان که ازنظراخلاق اجتماعی دچارضعف بوده یا برخوردش بامردم ناپسند بوده وصدها نقطه ضعف دراو وجود داشته نیست این حال سیرتکاملی پیداکرده سلوک ورفتارش متفاوت ازدیروز است .
اما دوره کهولت وپیری با وجود یک عمر تجربه،عالم ازآگاهی ودانایی یک دوره شکسته ی زندگی است دوره که انسان ها به حالت خستگی قراردارد خستگی ازنبرد سخت وپر فرازونشیب زندگی،انرژی ها دربدن میمیرد،توان وقدرت فکری وجسمی ازدست میرود حرص وطمع وحسرت ازیک سو،امراض گوناگون ازسوی دگر برجسم ناتوان انسان حمله ورمیشود وسرانجام این انسان با وقار که درایام جوانی باغرورونهیب وسرشاراز ارزشها بود درگوشه ی زندگی به انزوا کشیده میشود تا انکه مرگ سراغش رامیگیرد.
زندگی هم همینست یعنی فرصت میان مرگ و زندگی
احمدی سال 1393

درباره نویسنده

احمدی وفا

Leave a Comment