افغانستان خبرها مطالب عمومی

واکنش دانش آموزان علیه قومندانی امنیه جاغوری مبنی بر نشر اطلاعیه قیود شب گردی

اطلاعیه قومندانی امنیه جاغوری مبنی براینکه هیچ دانش آموز بعد از شش شام در بازار گشت و گذار ننماید با واکنشهای تند دانش آموزان روبرو شد.

این در حالیست که روز گذشته قومندانی امنیه جاغوری اطلاعیه ی را پخش نمود که بعد از ساعت شش شام هیچ یک از دانش آموزان در بازار گشت و گزار بی مورد ننماید.

در پیوند به همین قطعنامه دانش آموزان خواهان عزل این قانون شده و میگویند که جاغوری از امنیت کامل برخوردار بوده و نباید اینگونه قوانین وضع شود.

اما آقای حیدری مسئول کورس معارف جاغوری که با رادیو جاغوری مصاحبه نموده میگوید که هدف قومندانی این نبوده است که هرنوع قیودات را بالای دانش آموزان وضع به طور که آنها به هیج وجه از اطاق شان بیرون نشوند.

به باور وی هدف قومندانی امنیه از تصویب این قطعنامه این میتواند باشد که توانسته باشد از هرج و مرج در بازار جلوگیری نماید.

به خاطریکه شاگردان از اطراف به سنین مختلف از طرف زمستان وارد بازار سنگماشه میشود و اطاقهای را هم به کرایه گرفته و به منظور درس خواندن مصروف میشوند، و قومندانی به خاطر اینکه توانسته باشد از گشت و گزار بدون مورد این شاگردان ( رفتن در هوتلها و رستورانتها و رفتن به محلات که به ضرر شان تمام میشود ) جلوگیری نماید این چنین قطعنامه را به تصویب رسانده و از رسانه ها اعلام نموده است.

در هیمن حال آقای احسان الله علمیار قومندان امنیه جاغوری در صحبت که با آقای احمدی همکار ما در رادیو جاغوری داشت ابراز میدارد که وی برای هیچکسی قیود شب گردی وضع ننموده و تصویب قطعنامه صادر شده هم مبنی بر خواست بازاریان بوده که گفته میشود سارقین از نام شاگردان   و دانش آموزان استفاده نموده و اموال بازاریان را مورد سرقت قرار میدهد.

امای وی از موجودیت سند دقیق و موثق در این مورد چیزی نمیگوید و صرف یادآوری مینمایند که اگر دانش آموزان در بازار گشت وگزار نماید زمینه فعالیت سارقین بیشتر مساعد شده و از نام دانش آموزان سوء استفاده صورت میگیرد. و به همین خاطر قومندانی امنیه همراه با مسئولین کورسها این تصمیم را اتخاذ نموده اند.Et

وی در ادامه می افزاید که هرکسی که برایش کدام مشکل پیش میاید آنها میتواند با پولیس و چوکی دار کوچه شان در ارتباط شده و آنها در زمینه رفع مشکل با آنها همکاری مینمایند.

نظریات دانش آموزان و آقای حیدری مسئول کورس معارف جاغوری و همچنان صحبتهای آقای علمیار قومندان امنیه جاغوری با همکار ما آقای احمدی امروز سه شنبه از رادیو جاغوری نیز منتشر شده است.

  • رحمانی جاغوری – جاغوری نیوز –

 

 

درباره نویسنده

مدیریت جاغوری نیوز

ار تباط با مدیریت وبسایت خبری جاغوری نیوز: / 0093797675981
Info@Jaghorinews.com

Leave a Comment